แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 11 โรงเรียนสวนกุหลาบ

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 40 ข้อ, เวลา 60 นาที

2
Last updated 2021-09-07 19:58:03

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

  • จำนวนข้อสอบ : 40 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ