แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องระบบสุริยะและพลังงานแสง ชุดที่ 3

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 40 นาที

2
Last updated 2021-05-13 01:58:02

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๕.๑
- ป.๔/๑ ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด
- ป.๔/๔ ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด
มาตรฐาน ว ๗.๑
- ป.๔/๑ สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะ
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 40 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4  เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06