แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 40 นาที

2
Last updated 2021-05-07 00:37:33

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๔/๑ อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน
มาตรฐาน ส ๒.๑
- ป.๔/๔ อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 40 นาที

ข้อสอบแนะนำ