แนวข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 5

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 21:36:33

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๕/๑ รู้ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะทิศทางของภูมิภาคของตนเอง
- ป.๕/๒ ระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคของตนเองในแผนที่
- ป.๕/๓ อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๕/๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ