แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 20:56:36

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๑.๑
- ป.๕/๒ อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยายพันธุ์พืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ป.๕/๔ อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์
- ป.๕/๕ อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๑.๒
- ป.๕/๓ จำแนกพืชออกเป็นพืชดอก และพืชไม่มีดอก
- ป.๕/๔ ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
- ป.๕/๕ จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 21:36:15
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 21:36:07
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 20:58:53