แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 21:36:15

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๔.๑
- ป.๕/๑ ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ
- ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
- ป.๕/๓ ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว
มาตรฐาน ว ๔.๒
- ป.๕/๑ ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ