แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 5 ข้อ, เวลา 15 นาที

1
Last updated 2021-05-05 11:05:46

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๓/๓ บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๓/๒ อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ
  • จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 15 นาที

ข้อสอบแนะนำ