แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 20 นาที

1
Last updated 2021-05-13 12:29:18

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๒/๒ ระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลกแผนที่แผนผังและภาพถ่าย
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 20 นาที

ข้อสอบแนะนำ