แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างบ้านกับโรงเรียน ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 20 นาที

1
Last updated 2021-05-13 12:29:26

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๒/๑ ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๒/๑ อธิบายความสำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 20 นาที

ข้อสอบแนะนำ