แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 20 นาที

1
Last updated 2021-05-13 12:29:34

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๒/๒ แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า
- ป.๒/๔ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 20 นาที

ข้อสอบแนะนำ